Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Od spolupráce vo výskume k udržateľnej energii

hlavná foto

V pondelok 18. júna 2012 sa vo Výbore regiónov uskutočnilo podujatie, ktoré odštartovalo „Dni trvalo udržateľnej energie“. Štyri európske regionálne klastre z krajín ako Španielsko, Maďarsko, Fínsko a Veľká Británia predstavili spôsob, akým zabezpečia zvýšenie používania trvalo udržateľnej energie v období 2010-2020. Počas dvoch rokov sa spoločne pripravovali na nové programovacie obdobie.

Každá krajina mala na starosti určitú oblasť, ktorej sa venovala a následne si tieto klastre vymieňali informácie a skúsenosti. Týmto spôsobom postupne dospeli k synergii, ktorá im pomohla dosiahnuť lepšie výsledky s využitím menšieho úsilia. Od roku 2014 sú pripravení čerpať štrukturálne fondy v plnej miere.

Fínsky predstaviteľ Jerker Johnson poznamenal: „Je potrebné pokračovať vo vytváraní podmienok na rozvoj regiónov prostredníctvom klastrov. Ak chceme znížiť produkciu skleníkových plynov musíme na tom aktívne pracovať. Ak by každý región  chcel mať vlastné výskumné centrá na všetko, bolo by to finančne náročné a neefektívne. Na našom príklade môžete vidieť, že jednotlivé regióny sa zamerali na oblasti, ktoré majú pre určité teritórium najväčší význam. Následne sme si dosiahnuté výsledky vymieňali a vďaka spolupráci ušetrili čas a finančné prostriedky.“

V Španielsku takáto spolupráca už priniesla prvé ovocie. Do projektu sa zapojilo približne 356 firiem a zamestnali takmer 26 000 ľudí. Výskum v regióne zabezpečuje sedem špecializovaných centier, ktoré si určili priority na základe energetického auditu. Ako najefektívnejšie zdroje zelenej energie sa ukázali solárna, veterná a taktiež využitie prílivu. Aby vyprodukovaná elektrická energia bola efektívne doručená k zákazníkovi, v spolupráci s výskumným centrom sme zrealizovali výstavbu 270 000 km inteligentných rozvodových sieti. Pri starých rozvodových sieťach sú niekedy straty až 50% vyprodukovanej energie, a preto ak chceme znížiť spotrebu, musíme investovať do inteligentných rozvodov.

Fínsky región Ostrobothnia využíva potenciál obnoviteľných zdrojov a to najmä biomasu. Ešte pred 10 rokmi bol úplne závislý na dovoze ropy a uhlia, no v súčasnosti je situácia diametrálne odlišná. Viac ako 120 firiem exportuje 70% svojej produkcie s finančným objemom vo výške 4 miliardy eur. Vďaka týmto firmám bolo vytvorených 10 000 pracovných miest a pomaly sa darí zabezpečovať energetická sebestačnosť regiónu. Do celého procesu boli zapojené aj univerzity, vytvorili sa nové študijné programy, vznikli špecializované laboratóriá, organizujú sa informačné workshopy a semináre pre verejnosť. Do tejto problematiky miestne úrady zapájajú aj širokú verejnosť prostredníctvom publikačnej činnosti.
 
Foto: www.chatsbymedia.com


Počet zobrazení: 1280x