Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

V rámci OPBK možu mestá a obce predkladať ďalšie rozvojové projekty

hlavná foto

V rámci Operačného programu Bratislavský kraj vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ďalšiu výzvu - Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO).

Podstatou ISRMO je, že jedna stratégia pozostáva z minimálne troch čiastkových projektov rôzneho zamerania. „Hlavnou výhodou je skutočnosť, že súbor čiastkových projektov každej stratégie komplexne rieši dotknuté oblasti v celej Bratislavskej župe,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Napríklad v oblasti, kde je vysoký podiel novonarodených detí a zároveň dôchodcov sa do stratégie zaradia projekty zamerané na zlepšenie školskej infraštruktúry, vybudujú sa plochy pre trávenie voľného času a zriadi sa denný stacionár pre seniorov. Súbor týchto čiastkových projektov tak komplexne rieši demografické potreby danej oblasti. Projektové aktivity sa sústreďujú do tzv. mestských oblastí, ktoré potrebujú obnovu.

V rámci stratégií sa budú realizovať projekty zamerané na úpravu verejných priestranstiev, chodníkov, námestí vrátane ihrísk a prvkov verejnej zelene, rekonštrukciu a budovanie verejných osvetlení, cyklistických trás a náučných turistických chodníkov. Projekty môžu zároveň riešiť opravu škôl, materských škôl, zariadení sociálnych služieb, denných stacionárov, komunitných centier a renováciu spoločných priestorov v existujúcich viacrodinných obytných budovách vo verejnom vlastníctve. „Konečne môžeme opraviť strechy, vymeniť okná a zatepliť naše školy, tak ako sa to robilo posledných päť rokov na celkom Slovensku okrem Bratislavskej župy,“ uviedol župan Pavol Frešo. Zároveň doplnil, že prioritou kraja je vyjednať v budúcom programovom období ešte lepšie podmienky pre Bratislavskú župu.

Na realizáciu projektov je oprávnených 11 mestských častí Hlavného mesta SR Bratislavy a tri okresné mestá Bratislavského kraja - Pezinok, Senec, Malacky. Vyhradená finančná alokácia v celkovej výške 14,12 mil. eur určená na spolufinancovanie projektov ISRMO prispeje k výraznému zvýšeniu kvalita života obyvateľov regiónu.

Foto: OPBK


Počet zobrazení: 1096x