Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

BSK prezentoval na Open Days v Bruseli novú inovačnú stratégiu aj Centrá excelentnosti

hlavná foto

Bratislavský kraj sa aj tento rok aktívne zapojil do podujatia Open Days 2012 - Európsky týždeň regiónov a miest, ktoré sa každoročne koná v Bruseli. Ide o najväčšie celoeurópske podujatie zamerané na regionálnu a mestskú politiku. Bratislavský kraj sa na 10. ročníku Open Days prezentoval v rámci seminára Dosahovanie regionálneho rastu prostredníctvom inovácií: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť.

„Naším zámerom je predstaviť novinky, zaujímavosti a špecifiká z Bratislavskej župy. Témou tohto ročníka Open Days je okrem vedy, výskumu, spolupráce s malými a strednými podnikmi aj nová inovačná stratégia, v rámci ktorej sme predstavili novovzniknuté centrá odborného vzdelávania,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. Kraj ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl v regióne sa dlhodobo snaží o vytvorenie efektívneho systému stredného školstva, ktorý bude zohľadňovať regionálne špecifiká, aktuálnu situáciu na trhu práce a požiadavky zamestnávateľov. Príkladom takéhoto prepojenia sú dve novovytvorené centrá odborného vzdelávania - Centrá excelentnosti, ktorých cieľom je prepojiť teoretickú a praktickú výučbu odbornej problematiky a prípraviť kvalitných absolventov školy - odborných pracovníkov pre zamestnávateľov. Prvým je Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií na SOŠ Hlinícka 1, druhé je Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na Spojenej škole SNP 30 v Ivanke pri Dunaji.

Bratislavský kraj a spoločnosť BIC Bratislava s.r.o. v súčasnosti pripravujú novú inovačnú stratégiu regiónu – „Rozvoj výskumno-vývojovej a inovačnej základne BSK v období 2014-2020“. Hlavným cieľom je stanovenie základných cieľov rozvoja výskumu, vývoja technológií a inovácií v BSK do roku 2020, návrh priorít výskumu, vývoja a inovácií, ako aj návrh inštitucionálnej a infraštrukturálnej podpory. Pre správne nastavenie stratégie a aktivít v oblasti vedy, výskumu a inovácií je však kľúčové poznať množstvo a smerovanie prostriedkov pre oblasť vedy a výskumu zo štrukturálnych fondov pre nasledujúce programové obdobie.

BSK sa v súvislosti s procesom prípravy inovačnej stratégie stal členom medzinárodnej S3 platformy, ktorá predstavuje združenie regiónov prispôsobujúcich politiku v oblasti vedy, výskumu a inovácií na stratégiu smart specialisation. Tento krok vo výraznej miere napomáha splneniu jednej z ex-ante kondicionalít, ktorých naplnenie je podmienkou získania prostriedkov zo štrukturálnych fondov v programovom období 2014-2020.

„V novej inovačnej stratégii smerujeme naše aktivity k vybudovaniu vrcholovej infraštruktúry výskumu a vedy európskeho významu, teda vedeckých parkov a národných výskumno-vývojových centier. Sústrediť sa chceme na výskumno-vývojové priority korelujúce s prioritami Európskej únie, najmä s programom Horizont 2020,“ priblížil podpredseda BSK Ivo Nesrovnal. Ako ďalej uviedol, ide aj o alokáciu technologických firiem do vybudovaných vedeckých parkov, tvorbu pracovných miest v high-tech sektore, zvýšenie podielu výroby a služieb a exportu z oblasti high - tech sektora či zvýšenie podielu súkromného financovania výskumu a vývoja a inovačných aktivít.

Program Open Days pozostáva z viac ako 120 seminárov, workshopov, diskusií, okrúhlych stolov a sprievodných výstav. Do podujatia je zapojených 219 partnerov, z toho 169 regiónov a 50 miest z európskych krajín. Počas Open Days prezentujú regióny a mestá úspešné programy čerpania štrukturálnych fondov, implementovanie európskej legislatívy a iné.

Okrem Bruselu sa po celej Európe a v ďalších 11 krajinách, ako sú Bosna s Hercegovina, Chorvátsko, Island, Čierna Hora, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko, organizuje viac ako 350 súvisiacich podujatí. Ide najmä o rôzne konferencie, kultúrne podujatia, festivaly a výstavy, ktoré potrvajú až do konca novembra. BSK organizuje 7. novembra seminár venovaný príprave dokumentov na čerpanie fondov v novom programovom období EÚ 2014 – 2020 v oblasti podpory vedy, výskumu, inovácii a vzdelávania.

Podujatie Open Days organizujú Výbor regiónov a Európska komisia v spolupráci s európskymi regiónmi a mestami. Účasť BSK zabezpečuje kancelária Bratislavského kraja v Bruseli.
 

Zdroj: BSK

Foto: BSK

Video: BSK


Počet zobrazení: 1041x