Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Začleňovanie postihnutých ľudí na trh práce - „Keď nemožné sa stáva možným“

hlavná foto

Dňa 6. novembra 2012 sa v priestoroch Európskeho ekonomického a sociálneho výboru uskutočnila konferencia s názvom „Začlenení alebo vyčlenení“, ktorá sa venovala problematike účasti ľudí s horším intelektom alebo vzťahovými problémami na trhu práce.

Spomedzi mnohých odborníkov zaujal najmä Ioannis Vardakastanis, prezident Európskeho fóra ľudí s mentálnym postihnutím a predseda Medzinárodnej aliancie postihnutých ľudí, ktorý je sám nevidiaci, a vyzval na pomoc ľudom s rôznymi druhmi postihnutia.

Ako sa vyjadril Jan Spooren, generálny tajomník Európskej platformy pre rehabilitáciu, nevyhnutná je najmä akceptácia postihnutých ľudí zo strany zamestnávateľov a kolegov, ako aj adaptácia na samotnú prácu a prostredie. Zároveň však upozornil aj na negatívne faktory, medzi ktoré zaradil možnosť postihnutých ľudí stať sa obeťami stigmy a diskriminácie a tiež možnosť byť považovaní za pracovne pasívnych.

Antonio Ranieri, odborník pre Cedefop, upozornil na situáciu postihnutých ľudí na pracovnom trhu, kde prioritami je snaha vyvinúť šikovnú, udržateľnú a inkluzívnu ekonomiku, pričom je potrebná vysoká úroveň zamestnanosti, produktivita a sociálna kohézia. Pripomenul aj jeden z cieľov stratégie Európa 2020, ktorým je zamestnanosť, a to konkrétne dosiahnutie toho, aby 75% populácie vo veku 20-64 rokov bolo zamestnaných. Dôležitá je aj podpora zamestnanosti v členských krajinách EÚ ako aj v krajinách EFTA-EEA.

V tomto smere odporučil, aby bola ľuďom s postihnutím poskytovaná pomoc pri hľadaní zamestnania. Robert Anderson, vedúci oddelenia Eurofound, sa vo svojom príspevku zameral na aktívne zapojenie mladých ľudí s mentálnymi problémami. Bol uskutočnený prieskum, kde sa ako dve najväčšie nevýhody mladých ľudí s mentálnym postihnutím ukázalo to, že sú mladí a potom fakt, že musia prekonať osobné, zdravotné a iné výzvy. V rámci prieskumu bolo urobených 44 štúdií v 11 členských krajinách, v ktorých bol poskytovaný tréning, podporovaný tiež bol presun zo školy do práce a taktiež bola poskytovaná osobná podpora. Zaujímavým príkladom je Dánska štúdia, ktorá pracovala s mladými autistami vo veku 16-24 rokov a ako sa ukázalo, zamestnávajú ich súkromné IT firmy. Ďalším príkladom bolo Fínsko, kde 80% mladých ľudí, ktorí majú problémy, zamestnáva Job Bank. Z týchto ľudí až 50% malo nižší vek ako 30 rokov. Pozornosť bola taktiež venovaná aj Poľsku, kde poľská organizácia zamestnáva mladých postihnutých ľudí a tým ich podporuje pri hľadaní práce. Týmto spôsobom si 400 – 500 ľudí ročne nájde svoje zamestnanie. V projekte je dôležitých 5 krokov:
1.    zručnosti, tréningy a pracovné umiestnenie postihnutých ľudí
2.    po absolvovaní tréningu je potrebné umiestniť týchto ľudí do skutočnej práce
3.    posilnenie ľudí prevziať kontrolu nad svojou vlastnou kariérou
4.    podpora a tréningy zo strany zamestnávateľov
5.    dobré projekty pre prácu s postihnutými ľuďmi

Donata Vivanti, viceprezidentka Európskeho fóra postihnutých ľudí upriamila pozornosť na začleňovanie autistov na trh práce. Vyzdvihla pritom nariadenie Rady 78/2000, ktoré hovorí o boji proti diskriminácii a podpore postihnutých ľudí. Ako uviedla D. Vivanti, ľudia bez postihnutia predstavujú 65,9%, postihnutí ľudia 44%, z toho autisti tvoria až 10%. Začlenenie postihnutých ľudí na trh práce však nesie v sebe predsudky ako napríklad ich neschopnosť pracovať, strach z problémov na pracovisku a prekážkou je aj nedostatok príležitostí na tréning takýchto osôb. No ako pozitívny príklad bol uvedený program TIPS (tréning na individuálne umiestnenie postihnutých ľudí a ich podporu), ktorý sa realizuje v talianskej provincii Emilia Romagna a je zameraný na tréningy a monitorovanie podpory.

V druhej časti konferencie predstavila svoj program Malgorzata Goracy, prezidentka poľskej asociácie OSTOJA, ktorá hovorila o skúsenostiach z programu TRENER realizovanom vo Wroclawe pod heslom:“ Keď nemožné sa stáva možným“. Tento program je výsledkom spolupráce mimovládnych organizácií pre postihnutých ľudí (WSON, OSTOJA) s miestnymi zamestnávateľmi a inštitúciami podporujúcimi program. Ako tvrdila, podpora zamestnanosti je najefektívnejšia forma pre postihnutých ľudí, ktorí majú problémy na otvorenom trhu práce. Zdôraznila najmä JOB COACHING (tréning pri hľadaní práce) - model, ktorý predstavuje zmenu prístupu smerom k aktivizácii ľudí s postihnutiami. Tento model sa riadi troma zásadami:
1.    nájsť pracovné miesto
2.    absolvovať tréning
3.    udržať si miesto
Programu TRENER sa v období rokov 2002 - 2012 zúčastnilo 135 ľudí s problémami so zrakom, sluchom, rečou a epilepsiou (83% z nich malo len učňovské vzdelanie a 98% z nich nemalo žiadne pracovné skúsenosti). Pri tomto programe je typický individuálny prístup ku každému zamestnancovi, pretože model Job Coaching verí, že každý môže pracovať. Model pozostáva z 5 krokov:
1.    príprava klienta
2.    nájdenie pozície
3.    analýza adaptácie
4.    stretávanie sa s tímom

Ďalší úspešný projekt predstavila Annette Riisager, riaditeľka Glad Vocational School v Dánsku. V roku 1999 tam bola založená TV Glad – televízia vedená postihnutými žiakmi a v roku 2004 bola založená aj samotná škola. V súčasnosti má 220 zamestnancov a študentov a vyučuje sa v nej 7 predmetov: dizajn, divadlo, rádio, služby, televízia, animácie a kuchyňa. Ich najnovším projektom je dizajn Café, kde sa podáva zdravé jedlo a kaviareň vedú postihnutí študenti. Vzdelávanie v tejto škole je založené na Zákone o vzdelávaní mladých, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2007, no keďže tréningy v tejto škole sú neformálne, žiaci nedostávajú žiadne certifikáty. Ako však poznamenala riaditeľka školy, v súčasnosti majú snahu vytvoriť model na vydávanie takýchto certifikátov, dokonca škola dostala finančnú podporu zo strany Ministerstva školstva, aby vyvinula model vyššieho vzdelania pre postihnutých ľudí.     

Na záver konferencie, prezident Organizácie pre pozorovanie trhu práce, Krzysztof Conroy, zhrnul potrebu tréningu a poskytnutia pomoci postihnutým ľuďom pri začlenení na trh práce v zmysle už spomenutej myšlienky prezidentky poľskej asociácie Ostoja Malgorzaty Goracy, “aby aj nemožné sa stalo možným“.

 

Foto: www.eesc.europa.eu


Počet zobrazení: 1074x