Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Spôsob riadenia verejných politík v nadnárodných metropolitných oblastiach na príklade CENTROPE

hlavná foto

Dňa 13.novembra 2012 sa konal odborný seminár , ktorý ponúkol príležitosť na diskusiu o správnom riadení a tematických aspektoch  medzinárodnej spolupráce v cezhraničných metropolitných oblastiach medzi zástupcami z Európskej komisie, projektu CENTROPE a partnermi z iných metropolitných oblastí. Poskytol reflexiu prvých 10 rokov nadnárodnej spolupráce nie len v regióne CENTROPE na rozhraní Rakúska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska, ale aj tzv. Veľkého regiónu  (Saar-Lor-Lux), regiónu Metropolis  Lille-Kortrijk-Tournai , či regiónu  Euregio Meuse-Rhin a Regiónu Horného Rínu (Basel-Freiburg-Strasbourg-Karlsruhe). Seminár sa zaoberal rôznymi aspektmi viacúrovňového riadenia, modelmi inštitucionálneho riadenia a štrukturálnym rámcom EÚ pre nadnárodnú spoluprácu a integrovaný územný rozvoj. Ďalšou témou bol rozvoj nadnárodných regiónov vo verejno-súkromnom partnerstve, rozvoj účinných strategických plánov a ich prevod do účinnosti.                                                                       

Úvodné slovo mal Karl-Heinz Lambertz- prezident Asociácie európskych hraničných regiónov, ktorý načrtol neľahké začiatky a históriu nadnárodnej cezhraničnej spolupráce.  Hovoril o kooperácii, ktorá je nesmierne dôležitá no na druhej strane z administratívneho hľadiska je veľmi ťažké nájsť  fungujúci systém.  Zdôraznil však, že pre úspešnú spoluprácu sú hlavné 3 podmienky:

1. mať schopnosť/možnosť  to urobiť- niektoré mestá sú často nespokojné, lebo nemôžu kontrolovať rozvíjajúci sa región

2. mať chuť /iniciatívu to urobiť

3. byť schopný/kompetentný  tou robiť. 

Fundamentálnych základom pre spoluprácu v danej oblasti však vždy bude rozumieť jazyku  svojho suseda, jeho mentalite a kultúre a celkovo porozumieť spôsobu jeho života.

Nadnárodná spolupráca v polycentrických metropolotných oblastiach.

„Prípad regiónu CENTROPE - úspechy, osvedčené postupy, nedostatky“ predstavili  František Kubeš zástupca mesta Brna pre mestské stratégie a Johannes Lutter z Europaforum Wien Centrope capacity, ktorý je  projektový koordinátor mesta Viedeň.

Ako uviedli, región CENTROPE je veľmi špecifický so silnou spoločnou históriou. Po páde Železnej opony bolo uskutočnených niekoľko spoločných krokov aj k spoločnej spolupráci a integrácii. Hoci je dnes už v tomto regióne cezhraničná mobilita realitou, naďalej musí čeliť mnohým rozdielom, predovšetkým jazykovým a rozdielom  ktoré sú spojené s tým, že jednotlivé regióny majú rôzne kompetencie aj rozličné rozhodovacie právomoci. Ako ukázal graf s výpočtami HDP na osobu, zatiaľ čo v roku 1995 dosahovala najvyššie HDP Viedeň a Bratislava výrazne zaostávala, v súčasnosti je HDP Bratislavy najvyššie v celom regióne.

Následne prezentujúci predstavili hlavné faktory úspechu:

1. vysokopostavené politické záväzky

-v roku 2003 bola podpísaná prvá zmluva o spolupráci a od roku 2009 už môžeme hovoriť o spolupráci vysokej úrovne

2. spojené financovanie a implementácia

-boli podpísané zmluvy o spoločnom finančnom vykonávaní, zriadený správny výbor,  podporené partnerské zapojenie

3. kontinuita personálnych zdrojov

4. multisektorový prístup

-bola zriadená Nadnárodná kooperačná kancelária, pre spoluprácu v politickej a administratívnej oblasti

- v období rokov 2008 - 2010 prevládajú štyri tematické polia: základná spolupráca, ekonómia a technológia, infraštruktúra, trh práce a vzdelanie, turizmus

- v období rokov 2012 – 2015 sa vyzdvihujú cezhraničné kooperačné projekty

5. nadnárodná perspektíva

-perspektíva nadnárodnej spolupráce- centrálny dohľad rastu,

6. spoločná stratégia rozvoja

7. viacúrovňový dialóg

8. rozvoj lobingovej sily

9. viditeľné výsledky

10. mobilizácia investorov

- verejné subjekty nemajú silu robiť projekty, preto je potrebná účasť investorov, ktorý na takýchto projektoch pracujú, príkladom strategickej spolupráce sú napríklad: Automobilový klaster Centrope (spolupráca automobilových spoločností) alebo Energetický klaster (spolupráca v oblasti energií).

11. rozvoj  povedomia a uvedomelosť o tomto regióne- program Tourcentrope, zameraný na rozvoj a strategickú spoluprácu v oblasti propagácie turizmu v susedských regiónoch pod heslami: „Cíťte sa ako doma so susedmi.“ a „Spoznaj Európu, spoznaj Centrope.“ www.tourcentrope.eu

Jednou z hlavných otázok projektu CENTROPE je, čo môžu regionálne autority spraviť pre rozvoj spolupráce

  1. potrebujeme lokálne autority, ich iniciatívy
  2. potrebujeme vyššie autority
  3. potrebujeme občiansku spoločnosť

Následne pre objektívne zhodnotenie CENTROPE boli spomenuté aj nedostatky, z pomedzi ktorých je najvýraznejší chýbajúci súkromný sektor a nedostatok vysoko kvalifikovaných ľudí a s tým súvisiaci tzv. „odliv mozgov“ (brain drain).

Napriek všetkému CENTROPE región je dnes úspešným projektom, ktorý je na medzinárodnom trhu značkou a vzbudzuje záujem investorov.

Budúcnosť CENTROPE v ETC

  • 5 bilaterálnych cezhraničných programov
  • 1 nadnárodný program 8 krajín

Alexander Wolffhardt, zástupca koordinačnej kancelárie Centrope vo Viedni, predstavil  vyhlásenie „Smerom k integrovanému územnému rozvoju v komplexných nadnárodných oblastiach.“ Témou jeho príspevku bola spolupráca v Európe -Centrope v ETC- kde hovoril o 5 bilaterálnych cezhraničných programoch. V rámci nich boli spomenuté dva hlavné parametre možností- ponuka služieb a akcie/činy, pričom je potrebná podpora kooperácie, ktorá by mala viesť k „win-win situácii“. Ďalej navrhol, aby sa veľké rozdiely v regióne riešili inklúziou, čiže zahrnutím na národnej úrovni, alebo rozvojom riadiaceho systému na regionálnej úrovni. Ako ďalej zdôraznil, proces regionálnej spolupráce je jedným z najdôležitejších. Politické investície a politická angažovanosť nesmú byť brané ako záruka stability, je potrebné prechádzať z verejného do súkromného sektoru a nevyhnutná je aj verejná súťaž. Projekt cezhraničných regiónov je proces zahŕňajúci spoluprácu medzi súkromnými a verejnými investormi, ktorí berú na seba zodpovednosť, preto je potrebné nielen rozvíjať vytváranie sietí ale potrebné sú aj lokálne autority, vyššie autority a občianska spoločnosť. Dôležitosť sa prikladá i územnému plánovaniu a jeho novému dizajnu, ktorý počíta s dynamikou regiónu a bude jedným z nástrojov pre metropolizáciu.

Čo je CENTROPE?

Región strednej Európy, ktorý sa skladá z ôsmych spolkových krajín, krajov a žúp, v kde žije približne šesť a pol milióna obyvateľov. Región sa nachádza v bode stretu štyroch štátov a štyroch rôznych jazykov - dokonalé rozhranie „novej Európy“ - toto všetko sa odzrkadľuje v rozmanitosti partnerských regiónov a miest zapojených do projektu CENTROPE.

Členom CENTROPE je aj Bratislavský samosprávny kraj.

Pre viac informácií navštívte oficiálnu stránku CENTROPE: http://www.centrope.com/sk/


Počet zobrazení: 1062x