Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Úloha regiónov a miest v boji s krízou

hlavná foto

13.mája 2013 sa v Bruseli konala konferencia s názvom „Investície do európskych regiónov a miest: maximalizácia vplyvu miestnych a regionálnych verejných výdavkov“, ktorej primárnou témou boli investičné kapacity miest a regiónov v čase krízy.

V EÚ sa viac ako 2/3 verejných investícií a 1/3 verejných výdavkov realizuje na regionálnej a lokálnej úrovni a preto sú mestá a regióny kľúčovými aktérmi v mnohých politikách ako pracovný trh, podnikanie, vzdelávanie či infraštruktúra. Pretrvávajúca 5-ročná kríza a fiškálna konsolidácia na všetkých vládnych úrovniach sa však výrazne podpísala aj na schopnostiach regiónov a miest financovať realizáciu svojich dlhodobých priorít a cieľov. Viacročný finančný rámec na roky 2014-2020 má po prvý krát v histórií znížený rozpočet a preto je výzvou pre aktérov na všetkých úrovniach vládnutia nájsť spôsoby ako spraviť viac za menej peňazí.

Na konferencii bola zdôraznená potreba prepojenia stratégie Európy 2020 s implementáciou nových investičných stratégií pre naštartovanie rastu, dosiahnutie vyššej miery zamestnanosti a sociálnej súdržnosti. Ako potenciálne riešenia boli zmienené finančné nástroje viacúrovňového vládnutia – spolufinancovanie projektov na národnej a regionálnej úrovni, efektívnejšie využívanie eurofondov vďaka kvalifikovanej a skúsenej administratíve na regionálnej úrovni a kombinácia investícií do fyzickej infraštruktúry so zabezpečením soft infraštruktúry (investície do ľudských zdrojov). Rola regiónov a miest nespočíva len v ich úlohe vykonávateľov niektorých politík, ale aj celkovej efektivite – regióny majú väčšie skúsenosti s kohéznou politikou a cezhraničná spolupráca na úrovni regiónov na spoločných iniciatívach má často väčšie šance uspieť ako veľké nadnárodné projekty. Mercedes Bresso, prvá podpredsedkyňa Výboru regiónov na konferencii zdôraznila, že politická decentralizácia a presun niektorých kompetencií na regionálnu a lokálnu úroveň by mala ísť ruka v ruke aj s poskytnutím reálnych finančných možností pre uskutočnenie stanovených cieľov, pretože presun kompetencií bez prostriedkov povedie len k ďalšej nespokojnosti občanov s EÚ.

 

Fotozdroj: http://cor.europa.eu/en/news/events/Pages/finance-conference.aspx


Počet zobrazení: 901x