Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Používanie IKT na školách v Európe

hlavná foto

28. mája sa v Bruseli konala konferencia organizovaná odbornou sieťou European schoolnet, ktorá už vyše 14 rokov zastrešuje 30 európskych ministerstiev školstva (vrátane Izraelu) a poskytuje im platformu pre výmenu skúseností a informácií. Cieľom konferencie bolo predstavenie tejto siete a jej projektov európskym regiónom.

Hlavným cieľom platformy „European schoolnet“ je implementácia inovácií do procesu vzdelávania, využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) na školách a demonštrácia toho, ako môžu byť moderné technológie užitočné a prínosné v procese výučby a štúdia.

European schoolnet vydala v apríli 2013 vlastnú štúdiu „ICT in Education“ (Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní), ktorá monitoruje mieru využívania informačných technológií v jednotlivých školských systémoch členských krajín a prieskum mienky študentov, učiteľov ako aj riaditeľov škôl. Výskum sa týkal aj Slovenska, nakoľko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je tiež jedným z členov tejto platformy. Výskum priniesol zaujímavé výsledky. Vyplýva z nich, že pomer počítačov a žiakov na slovenských školách je podpriemerný v porovnaní s priemerom Únie a napríklad len 7% všetkých základných škôl je dobre digitálne vybavených v porovnaní s priemerom EÚ (37%). Slovensko však naopak vykazuje nadpriemerne vysokú mieru využívania vlastných IKT zariadení (počítačov, laptopov, mobilných telefónov) na vyučovaní aspoň raz týždenne a pomerne vysokú mieru odborného vzdelávania učiteľov o IKT technológiách (až 65% učiteľov venovali za posledné dva roky aspoň 6 dní na ich profesionálnych rozvoj a školenie o využívaní IKT technológií). Celkovo je tak možné konštatovať, že technické vybavenie a prístup k IKT technológiám je na slovenských školách síce pomerne nízky, avšak paradoxne ich využívanie študentmi a učiteľmi je nadpriemerné v porovnaní s priemerom v EÚ, pričom vo väčšine krajín je možné pozorovať presne opačnú situáciu. Plné znenie výskumu v angličtine nájdete tu.

Fotozdroj: www.kysuce.sk


Počet zobrazení: 1369x