Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

EÚ a malé s stredné podniky (MSP)

hlavná foto

25. 6. 2013 sa v Bruseli, v Európskom parlamente, konala konferencia na tému podpory malých a stredných podnikov. Hlavnou otázkou bolo: Robí EÚ pre MSP dosť?

Malé a stredné podniky bývajú označované ako skutočný  motor európskej ekonomiky. Podieľajú sa vysokou mierou na HDP a financovaní štátu vďaka daniam, ktoré odvádzajú a v súčasnosti vytvárajú až 85% všetkých nových pracovných miest v európskom súkromnom sektore.

Európska komisia predstavila celý rad iniciatív, ktoré by mali MSP pomôcť a následne naštartovať a zdynamizovať rast európskej ekonomiky. Patrí sem predovšetkým uľahčenie prístupu k finančným prostriedkom, napr. prostredníctvom lepšieho využívania regionálnych fondov či boj proti oneskoreným platbám od objednávateľov, ktoré pre malé a stredné podniky predstavujú jednu z hlavných príčin bankrotu. Podľa novej úpravy musia orgány verejnej moci splatiť svoje pohľadávky voči podnikom najneskôr do 30 dní, vo výnimočných prípadoch až do 60 dní. Ďalšie iniciatívy Komisie zahŕňajú odstránenie administratívnych prekážok, zlepšenie prístupu európskych podnikateľov na svetové trhy či celkové zlepšenie podnikateľského prostredia.

Na konferencii bol zdôraznený aj význam výmenného programu Erasmus pre mladých podnikateľov, ktorý EÚ zahájila v roku 2009. Vďaka tomuto programu môžu mladí podnikatelia stráviť niekoľko mesiacov s už etablovaným podnikateľom v inej členskej krajine. Podobne ako v prípade úspešného výmenného programu Erasmus pre študentov je cieľom programu rozvíjať zručnosti a posúvať znalosti za hranice. Viac informácií o možnostiach zapojenia do tohto programu nájdete tu.


Počet zobrazení: 1060x