Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Strategické dokumenty

hlavná foto

Na tejto stránke môžete nájsť prehľad strategických dokumentov Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sú dôležité, či už  z hľadiska rozvoja oblastí, v ktorých má BSK kompetencie, alebo efektívneho čerpania štrukturálnych fondov na území župy.

 

 

 

 

Spoločná pozícia Českej národnej delegácie a Slovenskej národnej delegácie v Európskom výbore regiónov ku kohéznej politike po roku 2020 s cieľom priblížiť EÚ občanom

Spoločná pozícia Českej národnej delegácie a Slovenskej národnej delegácie v Európskom výbore regiónov k Fondom EÚ realizovaným v rámci politiky súdržnosti po roku 2020

 

STANOVISKO

Metropolitné regióny: výzvy a postavenie v rámci budúcej politiky súdržnosti po roku 2020

 

HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY ROZVOJ

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014-2020 (Analyticko-strategická časť)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014-2020 (Programová časť)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014-2020 (Prílohy)

Stratégia rozvoja vidieka 2014 - 2020

 

INOVÁCIE

Inovačná stratégia BSK na roky 2014-2020

 

ÚZEMNÝ ROZVOJ A DOPRAVA

Územný plán Bratislavského samosprávneho kraja

Koncepcia Bratislavskej integrovanej dopravy

Plán dopravnej obsluhy BSK

 

CESTOVNÝ RUCH

Stratégia rozvoja cestovného ruchu BSK na roky 2007-2013

 

SOCIÁLNA OBLASŤ A VZDELÁVANIE

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb BSK

Správa o stave vzdelávania na stredných školách BSK

Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania BSK na roky 2013 - 2018

Koncepcia a program rozvoja telesnej kultúry v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2009 - 2013

 

MAKROREGIONÁLNE STRATÉGIE

Stratégia Centrope 2013+

 


Počet zobrazení: 7763x